Ekonomi, Event, Forskning

Nationell satsning på social innovation och samhällsentreprenörskap

Arbetet kommer inledningsvis att pågå under två år och finansieras gemensamt av ett flertal olika aktörer, däribland KK-stiftelsen, PricewaterhouseCoopers, HSB Malmö, Region Skåne, Stadsmissionen och Hugo Stenbecks Stiftelse med flera.

– Intresset för en mötesplats för social innovation har varit enormt. Behovet av att samla alla i Sverige som på olika sätt arbetar med social innovation är stort, liksom att koppla vårt arbete med allt det som just nu sker internationellt, säger Eva Engquist, vice rektor vid Malmö högskola.

Begreppet social innovation brukar förklaras som initiativ som syftar till att förbättra det som saknas eller inte fungerar i samhällsbygget, och som innefattar innovativa idéer och metoder för hur vi ska lösa samhällsproblem på nya sätt. Inom ramen för social innovation hittar man idag begrepp som socialt entreprenörskap och samhällsentreprenörskap.

Att lyfta upp och främja dessa nya innovativa lösningar blir allt viktigare i ett samhälle som präglas av ansträngd offentlig ekonomi, demografiska förändringar, folkhälsoutmaningar, migration och klimatförändringar. Likaså behöver vi finna nya metoder för demokratiskt inflytande och samhällspåverkan, inte minst bland unga människor.

– Inom mötesplatsen har vi har valt att fokusera på hållbar stadsutveckling och hållbara glesa strukturer, ledarskap, finansiering och företagens sociala ansvar. Jag ser mötesplatsen som ett gemensamt laboratorium för social innovation och socialt entreprenörskap. Vi ska testa nytt och hitta modeller för att skala upp och sprida det som är bra, säger Hanna Sigsjö, projektledare vid Malmö högskola.

Genom att etablera en mötesplats för social innovation kan olika aktörer och intressenter mötas och gemensamt arbeta med kunskapsutveckling av området vilket i sin tur ska leda till att konkreta gemensamma projekt, samarbeten och nya produkter och tjänster utvecklas. Inom området social innovation finns behovet att mötas över sektorsgränser på en neutral arena för akademi, näringsliv, ideella och offentliga aktörer.

– För oss är det självklart att vara med i en sådan här satsning. Vi har en stark passion för att bygga framtidens mötesplatser i form av laboratorier och ”mellanrum” för innovation och utveckling mellan olika samhällssektorer. Nya affärsmodeller behövs för att skapar framtidens samhälle och välfärd, säger Jan Sturesson, Global Leader of Government and Public Services PricewaterhouseCoopers.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *