Forskning

Forskning om samhällsentreprenörskap

KK-stiftelsens program samhällsentreprenörskap innehåller tre delar: forskning, kompetensutveckling och att skapa insikt om samhällsentreprenörskap och hur det bidrar till att utveckla Sverige.

Eftersom samhällsentreprenörskap än så länge är ett relativt nytt begrepp i Sverige är kunskapsuppbyggnaden viktig. KK-stiftelsen gör därför en långsiktig satsning på forskning inom samhällsentreprenörskap, som både syftar till att etablera forskningsområdet nationellt och att skapa internationell kännedom om den svenska varianten av samhällsentreprenörskap.

Fem projekt har fått finansiering i en första omgång, 2009-11. Projekten ska studera hur samhällsentreprenörskapet ser ut i Sverige inom olika sektorer: privat, ideell och offentlig och på vilket sätt det bidrar till förändring: lokalt, nationellt och internationellt.

Samhällsentreprenörskapets organisation
Ett samarbete mellan Växjö universitet, Mälardalens högskola och Linköpings universitet som involverar ett 30-tal forskare och ett tiotal samhällsentreprenöriella organisationer, bland andra SIP (Samhällsförändring i praktiken), House on the moon, Coompanion, Det naturliga steget, Social Forum-organisationer, inkubatorer m fl.
Forskarna studerar i sina respektive projekt samhällsentre-prenörskap inom privat och offentlig sektor, på landet och i staden, ur ekonomiskt och socialt perspektiv, samt indivi-duella/kollektiva dimensioner. I projektet vill man knyta ihop samhällsentreprenöriell forskning som i dag är spridd över landet och utveckla ny kunskap kring samhällsentreprenör-skapets organisering. Projektet ska också utveckla metoderna för samproduktion mellan forskare och samhällsentreprenö-riella praktiker.
Projektansvarig: Professor Bengt Johannisson, Växjö universitet.

Att spåra samhällsentreprenörers innovationer
Projektet ska följa hur en samhällsentreprenöriell innovation fortplantar sig till andra aktörer. Det handlar om företaget Dem Collective och deras nya ekologiska jeans som produceras i företagets egna fabriker på Sri Lanka. Samtidigt ska projektet utveckla ett IT-hjälpmedel som visualiserar spridningen och som på sikt kan användas av andra samhällsentreprenörer. Projektet är ett samarbete mellan Chalmers School of Entrepreneurship, HDK och kulturgeografi inom Göteborgs universitet.
Projektansvarig: Dr Karl Palmås, Chalmers.

Publikt entreprenörskap
I en rad workshops ska projektet öka kunskapen och utveckla teoribildningen om samhällsentreprenörskap. I workshoparna deltar åtta samhällsentreprenöriella organisationer i södra Sverige, bland andra Folkuniversitet i sydvästra Skåne, Glokala folkhögskolan, Kvinnor i Norden, Kalmar local community, Popkollo och Ungdomskompaniet Högsby. Syftet är bland annat att öka förståelsen för fenomenet samhällsentreprenör-skap hos de deltagande samhällsentreprenörerna.
Projektansvarig: Professor Björn Bjerke, Högskolan i Kalmar.
Fryshuset från norr till söder – samhällsentreprenörskap inom och bortom det civila samhället
Projektet är ett samarbete mellan Ersta Sköndal högskola, KTH och Fryshuset. Projektets syfte är att studera utvecklingen och spridningen av ett samhällsentreprenöriellt initiativ – i det här fallet Fryshuset och deras metoder – som ska implemen-teras på nya orter i Sverige. Projektet ska studera effekterna både på kommunnivå (politiker, tjänstemän), hos ungdomar och inom Fryshusets egen organisation.
Projektansvarig: Professor Lars Svedberg, Ersta Sköndal högskola.

Från frustrerade medborgare till effektiva samhällsentreprenörer – kognitiva förändringsprocesser och stödjande arbetsformer
Projektet ska analysera de mentala förändringar som sker när människor börjar uppleva sig själva som potentiella samhällsentreprenörer, genom att följa ett utvecklingsprojekt i en stadsdel i Göteborg. Projektet ska även bidra till metoder för kompetensutveckling av blivande samhällsentreprenörer. I projektet samarbetar forskare från Göteborgs universitet och Högskolan i Dalarna med Hyresgästföreningen och Tryggare och Mänskligare Göteborg.
Projektansvarig: Docent Thomas Jordan, Göteborgs universitet.

Inom programmet Samhällsentreprenörskap har KK-stiftelsen också finansierat en forskningsantologi: Samhällets entreprenörer, som kom ut i februari 2009. I antologin deltar 16 forskare med bidrag som analyserar samhällsentreprenörskap ur olika perspektiv, till exempel: samhällsentreprenörskap i stora och små företag, samhällsentreprenörskap kopplat till lokal utveckling av näringslivet och till förnyelse av hälso-sektorn. Ett kapitel behandlar samhällsentreprenörskap på nationell nivå – fallet Irland – och ett par kapitel diskuterar samhällsentreprenörskapet som provokation: aktivister och ”extrema entreprenörer”. Forskningsantologin finns att beställa kostnadsfritt på www.kks.se.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *